احسن الحدیث

چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 ساعت 11:05

سرپل ذهاب

نام موسسه : اسراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای ویدا صید مرادی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: بشیوه*روستا: کوهالی*آدرس: کوهالی

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۴۶۲۱۸۱

 

نام موسسه : فاطمه الزهرا(س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم صدیقه منصوری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: کلاوه*آدرس: کلاوه

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۳۸۲۳۱۱

 

نام موسسه : حضرت علی ابن ابیطالب(ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای امیر آقا قهرمانی تولابی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: کل داود*آدرس: کل داود

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۲۲۳۳۷۳

 

نام موسسه : حضرت خدیجه(س)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای خدیجه کمری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: کاهسرا*آدرس: کاهسرا

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۴۳۰

 

نام موسسه : حدیث نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یزدان بخشی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: نودیه*آدرس: نودیه

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۶۰۸

 

نام موسسه : کوثر(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا آفتابی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-*روستا: نقاره کوب*آدرس: نقاره کوب

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۴۷۲۲۷۵

 

نام موسسه : نور قائم(عج)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای افراسیاب اکبری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: لواسانی*آدرس: لواسانی

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۳۸۲۲۸۴

 

نام موسسه : بعثت(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم حدیث عزیزی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: پاطاق*روستا: گاو چالی فولادی*آدرس: گاو چالی فولادی

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۴۶۲۰۴۶

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای گیتی محمدی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: قلعه گلینه*آدرس: قلعه گلینه

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۴۷۸

 

نام موسسه : خاتم انبیاء(ص)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم محسن شیرزادی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: شیخ حسن*آدرس: شیخ حسن

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۲۲۳۹۳۷

 

نام موسسه : صاحب الزمان(عج)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مهناز نظر بخش

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: سرباغ گلین*آدرس: سرباغ گلین

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۸۲۲۱۲۴

 

نام موسسه : محدثه(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سروناز شکربیگی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: حومه*روستا: سرابگرم*آدرس: سرابگرم

 

نام موسسه : بنت الهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای زینب یارمحمدی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: سراب*آدرس: سراب

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۳۸۲۰۳۵

 

نام موسسه : حضرت علی(ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم سعید ابراهیمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: حومه*روستا: زرین جوب*آدرس: زرین جوب

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۲۶۲۱۵۷

 

نام موسسه : حضرت باب الحوائج(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مریم زارعی سر چقا

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: بشیوه*روستا: ریزه وند نجف*آدرس: ریزه وند نجف

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۳۶۲۳۲۳

 

نام موسسه : زینب کبری(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زهرا قربانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: پاطاق*روستا: رفیع*آدرس: رفیع

 

نام موسسه : ام المومنین(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم عبداله رحمانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: بشیوه*روستا: رضالک*آدرس: رضالک

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۳۶۲۲۶۶

 

نام موسسه : نورالمبین(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم غلامحسین خدرویسی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: دوازده امام*آدرس: ۱۲ امام

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۲۴۶

 

نام موسسه : آل یاسین(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای نوش آفرین محمدی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: دارتوت*آدرس: دارتوت

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۳۸۲۵۱۳

 

نام موسسه : جوادالائمه (ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم اصغر صفری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: تنگ اسماعیل*آدرس: تنگ اسماعیل

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۳۸۲۶۶۳

 

نام موسسه : حضرت رقیه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فریبا چراغی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: ترکویس*آدرس: ترکویس

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۲۷۳

 

نام موسسه : شهید برزه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فرزاد مرادپور

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: بشیوه*روستا: پنج ستون*آدرس: پنج ستون

 

نام موسسه : امام حسن(خانه قرآنی)

نام مسئول :

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-*روستا: پل ناهید*آدرس: مسجد روستا

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۲۷۲۳۷۵

 

نام موسسه : نورالزهراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم وجیهه کرمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: پاطاق*روستا: پاطاق*آدرس: پاطاق

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۴۴۲۱۴۷

 

نام موسسه : الزهراء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم نسرین مرادی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: انزل*آدرس: انزل

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۷۱۰۷۲۱

 

نام موسسه : صاحب الزمان(عج)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم علی پهلوانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: امامیه علیا*آدرس: امامیه علیا

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۲۸۲۱۷۴

 

نام موسسه : سید الشهداء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم علی رضا صحراگرد

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: امامیه سفلی*آدرس: امامیه سفلی

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۲۸۲۰۳۹

 

نام موسسه : مصباح الهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه گهواره

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: قلعه شاهین*روستا: آسیاب قرمز*آدرس: آسیاب قرمز

تلفن ثابت : ۸۳۴۳۸۲۲۱۲۴

 

نام موسسه : فاطمیه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فرشته دارابی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سر پل ذهاب-دهستان: بشیوه*روستا: آینه*آدرس: آینه

تلفن ثابت : ۸۳۴۲۳۶۲۰۳۴

 

**نام موسسه : نور الهدی(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم آمنه بابائی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-میدان بسیج-محوطه پارک لاله, کدپستی ۶۷۷۱۶۶۴۱۹۴

نمابر : ۸۳۴۲۲۲۲۳۱۲

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

**نام موسسه : توحید(دارالقرآن)

نام مسئول : سرکار خانم نرگس تال

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-خیابان راه کربلا، کوچه شاهد ۳، پلاک ۵۱۷, کدپستی ۶۷۷۱۹۵۴۳۸۳

نمابر : ۸۳۴۲۲۲۲۴۱۴

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نام موسسه : ریحانه(اداره ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه فتاحی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-خیابان راه کربلا، روبروی کتابخانه رسالت جنب اداره تأمین اجتماعی

 

نام موسسه : الغدیر(اداره ارشاد)

نام مسئول : سرکار خانم افشین صفریانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-خیابان راه کربلا، کوچه شهید بستوه، مجتمع آموزشی فرهنگی پارسه

 

نام موسسه : آدینه(اداره ارشاد)

نام مسئول : جناب آقای مجید صفدری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-بلوار احمدبن اسحاق جنب بیت امام جمعه

تلفن همراه : ۹۱۹۶۶۵۸۹۹۶

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مهدی معیری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان دشت ذهاب ، روستای مله دیزگه

 

نام موسسه : نور(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یداله رحمانی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان دشت ذهاب ، مسجد روستای مله دیزکه

 

نام موسسه : امام جعفرابوالقاسم احمدی(خانه قرآنی)

نام مسئول :

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان قلعه شاهین ، روستای گنجوره

 

نام موسسه : ام البنین(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم کبری شیری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان پاطاق ، روستای گاوچالی

 

نام موسسه : النبی (ص)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سعید فتاح زاده

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان مرکزی ، مسجد روستا کویک لشکر

 

نام موسسه : امیرالمؤمنین (ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم منیر فرجی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان قلعه شاهین ، روستای قیطک

 

نام موسسه : ام الکلثوم(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فاطمه مطاعی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان حومه ، روستای قره بلاغ اعظم

 

نام موسسه : طه(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم فوزیه کریمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان حومه ، روستای عسکرخانی

 

نام موسسه : فجر(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم مریم لطفی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان قلعه شاهین ، روستای عثمان

 

نام موسسه : امام حسین(ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای حجت اله قاضی پور

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان قلعه شاهین ، روستای داربلوط

 

نام موسسه : نورالهدی(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای مجتبی دستیار

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان پاطاق ، روستای حبیب وند

 

نام موسسه : رسول ا…(ص)(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم زینب محبی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان بشیوه ، روستای چالگه

 

نام موسسه : اسماء(خانه قرآنی)

نام مسئول : سرکار خانم ایران خیری

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان قلعه شاهین ، روستای تپه عظیمه

 

نام موسسه : المهدی (عج)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای سعید رستمی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان حومه ، روستای پس پس

 

نام موسسه : توحید(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای پرویز الیاسی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان دشت ذهاب ، مسجد روستای الیاس خلیفه

 

نام موسسه : محمد رسولاا۰۰۰(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای فرامرز الیاسی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان پشت تنگ ، مسجد روستای الیاس احمدی

 

نام موسسه : مهدی (ع)(خانه قرآنی)

نام مسئول : جناب آقای یوسف میرزایی

آدرس : استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب-دهستان حومه ، روستای آب باریک

بازدید 2657 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « بیستون قصر شیرین »

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

 • تفسیر مشکات(1)

  مهم ترین ویژگی این تفسیر، کوشش در تبیین بعد هدایتی قرآن، یعنی هدف اصلی نزول است:

 • پیامبر مکرم اسلام (ص) فرمودند:
  «اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ»
  با فضیلت‌ترین عبادت،

 • گفتارهایی درباره امامت امام علی علیه السلام

  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1398
  • شابک:
 • نگاهی به ارتباط فرزندان با پدر و مادر

 • نهج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

 • نج‌البلاغه تبلور اندیشۀ بزرگ‌انسان الهی، برترین الگوی تربیت‌یافتۀ مکتب وحی و توحید و انسانِ کامل

 • مجموعه شماره یک

  زن از منظر قرآن-زن از منظر قرآن کریم

  زن و مرد- بررسی جایگاه و ارتباطات زن و مرد

 • مجموعه بیان3 حاوی 144 DVD در 6 آلبوم، دور سوم تفسیر کامل قرآن کریم است که به‌صورت تصویری به‌همراه

 • پرتویی از روایات غدیر


  • اثر مکتوب
  • انتشار: 1397
  • شابک:
   978-600-99784-7-2

   انتشارات:
 • آیه‌ای که محرمات الهی را بیان می کند چه ارتباطی با ولایت دارد؟
  اکمال دین و اتمام نعمت چه

 • چگونه مسئله ولایت از آیه تبلیغ فهمیده می شود؟
  چه نکته ای هم سنگ تمام رسالت پیامبر (ص) است


 • ولی در آیه ولایت به چه معناست؟ / دادن انگشتر در نماز به حضور قلب چه سازگاری‌ای دارد؟