پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

مراکز قرآنی یزد

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری