پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

تفسیر سوره مبارکه حجرات

بسم الله الرحمن الرحیم

 احسن الحدیث ۲ تفسیر سوره مبارک حجرات( ۱۰ ساعت ( توسط تعدادی از دارالقرآن ها از جمله دارالقرآن استان اصفهان ۷۵۰۰ نسخه توزیع گردید که با استقبال افزون بر برنامه پیش بینی شده ۸۲۹۰ نفر در این مسابقات شرکت نموده اند و جوائز۲۵ کمک هرینه سفر به عتبات عالیات

تفسیر سوره مبارکه حجرات

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری