پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر محمدعلی انصاری

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – شرح وصال - استاد دکتر محمدعلی انصاری  – متن صوتی سخنرانی ایشان در اصفهان از اول ماه صفر مطابق با ۳ آذر ۱۳۹۳ که در طی ۱۰ جلسه بیان مینمایند و روزانه در این سایت قابل دانلود است

شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری - جلسه اول
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه سوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه چهارم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه پنجم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه ششم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هفتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هشتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه نهم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دهم

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری

پیوندها