پیامبر اکرم (ص) : ای مسلمان بر تو باد خواندن قرآن زیرا به درستی که قرائت قرآن کفاره گناهان است.

احسن الحدیث

ماجرای ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام-استاد دکتر محمدعلی انصاری

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری