پیامبر اکرم (ص) : همانا زیبایی صوت، زینت قرآن است.

احسن الحدیث

قرآن بیان کننده مفاهیم برای همه انسان ها،استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری-بارگزاری 20 تیر 96

دریافت فایل

حجم: 2.8 MB

زمان: 5 دقیقه

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری