پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

سایر موارد مورد نیاز

  1. برنامه ریزی مدون در خصوص نمایشگاه قرآن امسال با هماهنگی شرکت نمایشگاهها و بخش مردمی
  2. برنامه ریزی جدی در خصوص برگزاری محافل جزء خوانی و گسترش آن و حمایت از آنها ( ترجیحاً بصورت حفظ) با توجه به فراوانی حافظان که با این کار امر توسعه و ترویج حفظ قرآن کریم را مضاعف خواهد نمود.
  3. تهیه بانک جامع قرآنی استان و اطلس قرآنی استان اصفهان با حمایت شورای توسعه و تهیه شیوه نامه آن و وحدت رویه همه دستگاهها در مراجعه به این سامانه و حمایت از آن
  4. گسترش محافل قرآنی در ماه رمضان و سایر ماهها با استفاده از ظرفیتهای موسسات قرآنی مانند سالن موسسه اهل البیت (علیهم السلام) و حمایت و انعکاس و اطلاع رسانی مناسب
  5. همکاری در خصوص تشکیل مجمع حافظان و خانه حافظان ، مجمع قاریان  و خانه قاریان ، مجمع مربیان قرآنی استان و سایر مجامع که جزئیات آن در کمیته جداگانه بررسی خواهد شد با همکاری اوقاف ، ارشاد و اداره کل تبلیغات و اتحادیه و مجمع قرآن
  6. پیگیری مطالبات از سایر دستگاههای مرتبط با امور قرآنی مانند بهزیستی ، شهرداری که عناوین آن تهیه شده و با آنان بایستی طرح شود.
  7. آموزش مدیران موسسات قرآنی و خانه های قرآنی در قالب یک طرح آموزشی هدفمند
  8. همفکری و حمایت از تأسیس جلسات قرآنی خانگی بصورت گسترده در سطح استان و ساماندهی جلسات قرآنی خانگی
  9. تشکیل جلسه با مسئولین مرتبط با آب ، برق ، گاز ، مالیات ، بیمه فعالان قرآنی جهت عملیاتی نمودن فعالیتهای ذکر شده
محتوای بیشتر در این بخش: « دفتر تبلیغات

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری