پیامبر اکرم (ص) : خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید.

احسن الحدیث

نیایش در هنگام نگاه کردن به ماه نو

نیایش در هنگام نگاه کردن به ماه نو

 

ايها الخلق المطيع ، الدائب السريع ، المتردد في منازل التقدير ، المتصرف في فلك التدبير .امنت بمن نور بك الظلم ، و اوضح بك البهم ، و جعلك اية من ايات ملكه ، و علامة من علامات سلطانه ، و امتهنك بالزيادة و النقصان ، و الطلوع و الافول ، و الانارة و الكسوف ، في كل ذلك أنت له مطيع ، و الي ارادته سريع .سبحانه ما اعجب ما دبر في امرك ! و الطف ما صنع في شانك ! جعلك مفتاح شهر حادث لامر حادث .فأسال الله ربي و ربك ، و خالقي و خالقك ، و مقدري و مقدرك ، و مصوري و مصورك : أن يصلي علي محمد و آله ، و أن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الايام ، و طهارة لا تدنسها الاثام .هلال امن من الافات ، و سلامة من السيئات ، هلال سعد لا نحس فيه ، و يمن لا نكد معه ، و يسر لا يمازجه عسر ، و خير لا يشوبه شر ، هلال امن و ايمان و نعمة و احسان و سلامة و اسلام .اللهم صل علي محمد و آله ، و اجعلنا من ارضي من طلع عليه ، و ازكي من نظر اليه ، و اسعد من تعبد لك فيه ، و وفقنا فيه للتوبة ، و اعصمنا فيه من الحوبة ، و احفظنا فيه من مباشرة معصيتك .و اوزعنا فيه شكر نعمتك ، و البسنا فيه جنن العافية ، و اتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة ، إنك المنان الحميد ، و صلي الله علي محمد و آله الطيبين الطاهرين .
 
اي آفريده شده فرمانبردار ، اي هميشه در رفتار شتاب كننده ( چون ماه در بيست و هشت شبانه روز به دور فلك مي گردد و ساير كواكب كه تندروترين آنها زهره و عطارد و خورشيد است نزديك به يك سال مي گردند ) اي آمد و شد كننده در منزلها و جاهايي كه ( براي آن به مقدار مخصوص و راه مخصوص كه حكمت اقتضا مي كند ) قرار داده شده ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 36 ، آيه 39 " : والقمر قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون القديم يعني و گردش ماه را در منزلهايي قرار داديم تا اين كه مانند شاخه خرماي خشك شده كج گشته ديرينه " زرد و لاغر ، به منزل اول " بازگردد )اي تصرف كننده در فلك و چرخي كه جاي تدبير و نظم ( امور ) است ايمان آوردم به كسي ( خدايي ) كه به وسيله تو تاريكيها را روشن كرد ، و به سبب تو مشكلات امور را آشكار ساخت ، و تو را نشانه اي از نشانه هاي پادشاهي ( استيلاء و غلبه ) خود و نشانه اي از نشانه هاي قدرت و تواناييش ( بر همه چيز ) قرار داد ، و تو را خدمتگزار و فرمانبردار كرد با فزوني ( نور و روشنايي مانند شب چهاردهم ماه ) و به كاستن ( آن مانند شب يكم ماه ) و به طلوع و هويدا شدن ( در بالاي افق ) و به غروب و پنهان گشتن ( در زير كرانه آسمان ) و به روشن گرديدن ( از خورشيد ، يا روشن نمودن ) و تيرگي ( بر اثر حائل شدن زمين ميان ماه و خورشيد ، يا تيره ساختن كه آن بر اثر حائل شدن جرم ماه است ميان ما و جرم خورشيد ، ولي درست تر آن است كه گفته شود : و به روشن شدن و تيرگي ) در همه آن حالات و چگونگيها تو او را فرمانبردار و به سوي اراده و خواسته اش شتاب كننده اي منزه و پاك ( از نقايص ) است او ( شگفتا ) چه شگفت است آنچه ( بر حسب اراده اش ) در آفرينش تو مقدر نموده ! و چه دقيق و باريك است آنچه درباره تو انجام داده ! تو را كليد ماهي نو براي كاري نو ( كه چگونگي آن براي ما هويدا نيست ) قرار داده از خدايي كه پروردگار من و پروردگار تو و آفريننده من و آفريننده تو و تقديركننده من و تقديركننده تو و صورت بخشنده من و صورت بخشنده توست درخواست مي نمايم كه بر محمد و آل او رحمت و درود فرستد ، و تو را ماه بركت و نيكي گرداند كه روزها آن بركت را از ميان نبرد ( بلكه هر روزي بر اثر بجا آوردن كارهاي شايسته از روز ديگر نيكوتر باشد ) و ماه با طهارت و پاكي كه گناهان ، آن را چركين نسازد ( چنان ماهي كه از اعضا و اندام كارهاي ناشايسته سر نزند ) ماه ايمني از آفتها و تباهيها و سلامتي و بي گزندي از بديها ( : كبر ، حسد ، حرص ، غرور ، حب مال و مانند آنها ) ماه سعادت و نيكبختي كه نحوست و بد اختري در آن راه نيابد ، و ماه بركت كه سختي در زندگي با آن نباشد ، و ماه آساني كه دشواري با آن ممزوج و درهم نشود ، و ماه خير و نيكي كه بدي با آن آميخته نگردد ، ماه ايمني ( از شيطان و هواي نفس ) و ايمان ( گرديدن به خدا و رسول و اوصياء آن حضرت - عليهم السلام - ) و نعمت و احسان و سلامتي و اسلام ( فرمانبري از آنچه دستور داده اند ) بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از خشنودترين كساني كه هلال بر آنها طلوع نموده قرار ده ، و از پاكيزه ترين كساني ( از اوصاف نكوهيده ) كه به سوي آن نگاه كرده اند ، و از نيكبخت ترين كساني كه تو را در آن ماه پرستش مي كنند ، و ما را در آن براي توبه و بازگشت ( از گفتار و كردار ناشايسته ) توفيق ده ، و از گناه حفظ فرما ، و از بجا آوردن معصيت و نافرمانيت نگاهدار و سپاسگزاري از نعمت و بخشش خود را در آن در دل ما انداز ، و پوششهاي عافيت ( آنچه كه مانع و جلوگير از زيان و بدي است ) را به ما بپوشان ، و به وسيله كامل كردن طاعت و فرمانبريت در آن ، نعمت ( خود ) را بر ما كامل ساز ( بيش از پيش گردان ) زيرا تو بسيار نعمت دهنده و ستوده شده اي و خدا درود فرستد بر محمد و آل او كه ( از هر گناهي ) پاكيزه و ( از اوصاف ناپسنديده ) پاك هستند .
----------

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری