پیامبر اکرم (ص) : همانا زیبایی صوت، زینت قرآن است.

احسن الحدیث

بركرانه‌ي صحيفه‌ي سجاديه

در این مجموعه نوشتار بر آنیم تا افق نگاه آسمانی حضرت سجاد را در برخی از موضوعات، از لابلای ‏دعاهای صحیفه‌اش بدست آوریم و خود را برای نیل به آستان كبریایی آن امام همام، كه جایگاه انسان ‏كامل است، مهیا سازیم. ‏

جرعه‌های كلام آن امام عزیز، گوارای وجودتان.

امام سجاد

 

اخلاق و كردار‎ ‎ناپسند

بخشی از دعای ششم صحیفه سجادیه‏:

‎ پناه‎ ‎ببرید به خداوند بزرگ از اخلاق ناستوده و كردارهای ناپسندیده كه نام ‏برده می‌شود‎:

‏1‏‎- ‎طغیان حرص.‏‎

‏2‏‎- ‎تندی خشم.‏‎

‏3‏‎- ‎غلبه حسد‎.

‏4‏‎- ‎ضعف نیروی‎ ‎صبر‎.

‏5‏‎- ‎كمی قناعت.‏‎

‏6‏‎- ‎سوء خلق.‏‎

‏7‏‎- ‎افراط در شهوت.‏‎

‏8‏‎- ‎غلبه عصبیت.‏‎

‏9‏‎- ‎پیروی هوس.‏‎

‏10‏‎- ‎مخالفت با راه هدایت.‏‎

‏11‏‎- ‎به خواب غفلت فرو رفتن.‏‎

‏12‏‎- ‎اقدام بر تكلف.‏‎

‏13‏‎- ‎برگزیدن باطل به جای حق.‏‎

‏14‏‎- ‎پافشاری بر گناه.‏‎

‏15‏‎- ‎خرد شمردن معصیت.‏‎

‏16‏‎- ‎بزرگ شمردن طاعت.‏‎

‏17‏‎- ‎تفاخر توانگران.‏‎

‏18‏‎- ‎تحقیر نسبت به درویشان و بی چیزان و فقرا و مستمندان و مستضعفان.‏‎

‏19‏‎- ‎كوتاهی در حق زیردستان.‏‎

‏20‏‎- ‎ناسپاسی نسبت به كسی كه بر ما حقی داشته‏‎ ‎باشد‎.

‏21‏‎- ‎كمك به ستمگر و ظالم.‏‎

‏22‏‎- ‎خوار كردن ستمدیده و مظلوم.‏‎

‏23‏‎- ‎خواستن چیزی كه می‌دانیم حق و حقیقت نیست.‏‎

‏24‏‎- ‎سخن گفتن و اظهار نظر كردن از‎ ‎روی بی اطلاعی.‏‎

‏25‏‎- ‎داشتن قصد خیانت نسبت به همنوعان.‏‎

‏26‏‎- ‎خودپسندی در‏‎ ‎اعمال.‏‎

‏27‏‎- ‎داشتن آرزوهای دراز‏‎.

‏28‏‎- ‎داشتن باطن بد و شر‎.

‏29‏‎- ‎كوچك شمردن‎ ‎گناه خرد‎.

‏30‏‎- ‎اسراف كردن.

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری