پیامبر اکرم (ص) : همانا زیبایی صوت، زینت قرآن است.

احسن الحدیث

بر كرانه‌ي صحيفه‌ي سجاديه

 

در این مجموعه نوشتار بر آنیم تا افق نگاه آسمانی حضرت سجاد را در برخی از موضوعات، از لابلای ‏دعاهای صحیفه‌اش بدست آوریم و خود را برای نیل به آستان كبریایی آن امام همام، كه جایگاه انسان ‏كامل است، مهیا سازیم. ‏

جرعه‌های كلام آن امام عزیز، گوارای وجودتان

امام سجاد

 

اخلاق و كردار‎ ‎ناپسند

بخشی از دعای ششم صحیفه سجادیه‏:

‎ پناه‎ ‎ببرید به خداوند بزرگ از اخلاق ناستوده و كردارهای ناپسندیده كه نام ‏برده می‌شود‎:

‏1‏‎- ‎طغیان حرص.‏‎

‏2‏‎- ‎تندی خشم.‏‎

‏3‏‎- ‎غلبه حسد‎.

‏4‏‎- ‎ضعف نیروی‎ ‎صبر‎.

‏5‏‎- ‎كمی قناعت.‏‎

‏6‏‎- ‎سوء خلق.‏‎

‏7‏‎- ‎افراط در شهوت.‏‎

‏8‏‎- ‎غلبه عصبیت.‏‎

‏9‏‎- ‎پیروی هوس.‏‎

‏10‏‎- ‎مخالفت با راه هدایت.‏‎

‏11‏‎- ‎به خواب غفلت فرو رفتن.‏‎

‏12‏‎- ‎اقدام بر تكلف.‏‎

‏13‏‎- ‎برگزیدن باطل به جای حق.‏‎

‏14‏‎- ‎پافشاری بر گناه.‏‎

‏15‏‎- ‎خرد شمردن معصیت.‏‎

‏16‏‎- ‎بزرگ شمردن طاعت.‏‎

‏17‏‎- ‎تفاخر توانگران.‏‎

‏18‏‎- ‎تحقیر نسبت به درویشان و بی چیزان و فقرا و مستمندان و مستضعفان.‏‎

‏19‏‎- ‎كوتاهی در حق زیردستان.‏‎

‏20‏‎- ‎ناسپاسی نسبت به كسی كه بر ما حقی داشته‏‎ ‎باشد‎.

‏21‏‎- ‎كمك به ستمگر و ظالم.‏‎

‏22‏‎- ‎خوار كردن ستمدیده و مظلوم.‏‎

‏23‏‎- ‎خواستن چیزی كه می‌دانیم حق و حقیقت نیست.‏‎

‏24‏‎- ‎سخن گفتن و اظهار نظر كردن از‎ ‎روی بی اطلاعی.‏‎

‏25‏‎- ‎داشتن قصد خیانت نسبت به همنوعان.‏‎

‏26‏‎- ‎خودپسندی در‏‎ ‎اعمال.‏‎

‏27‏‎- ‎داشتن آرزوهای دراز‏‎.

‏28‏‎- ‎داشتن باطن بد و شر‎.

‏29‏‎- ‎كوچك شمردن‎ ‎گناه خرد‎.

‏30‏‎- ‎اسراف كردن.

----------------------

منبع

فروشگاه و معرفی آثار استاد دکترمحمد علی انصاری